Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju projektov za leto 2023 – Invitación a participar en la elaboración de proyectos para 2023

Por: Asociación Eslovena de Colombia | Foto: Archivo

🇸🇮 Vso zainteresirano javnost v Kolumbiji in vse člane in prijatelje našega društva vljudno vabimo k aktivnemu sodelovanju pri oblikovanju predlogov projektov Slovenskega društva v Kolumbiji, v okviru javnega razpisa Urada za slovence v zamejstvu in po svetu, za finančno podporo za spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu.

Projekt je ekonomsko neodvisen niz medsebojno povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih se za doseganje ciljev projekta uporabljajo različni viri (finančni, človeški, itd.). Projekt je začasnega značaja in njegov cilj je doseganje enkratnega rezultata.  Pri projektu je tudi pomembna višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz drugih virov (kot so, npr. lastna sredstva, sponzorji, itd.).

Predlogi se morajo umeščati v okvire naslednjih strateških ciljev:

  1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev po svetu,
  2. medsebojno povezovanje, medgeneracijsko povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
  3. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po svetu,
  4. delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja.

Pri oblikovanju javnega razpisa bomo dali posebno pozornost predlogom ki bodo neposredno podprli: učenje slovenskega jezika, mladi in gospodarsko sodelovanje.

Predloge in zamisli lahko pošljete na info@eslovenia.co najkasneje do 31. oktobra 2022.

Prosimo, da pri oblikovanju predloga vašega projekta, izključno upoštevate metodologijo logičnega okvira (lahko uporabite matriko logičnega okvira).

Veselimo se vaših prispevkov. Za vaše dejavno sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Tajništvo društva.

 

🇨🇴 Invitamos a la opinión pública en Colombia y a todos los miembros y amigos de nuestra Asociación a participar activamente en la elaboración de propuestas de proyectos de la Asociación Eslovena de Colombia, en el marco de la convocatoria pública de la Oficina de los Eslovenos por el mundo y la vecindad fronteriza para el apoyo financiero a la promoción de las actividades de los eslovenos residentes en el extranjero.

Un proyecto es un conjunto económicamente independiente de actividades interconectadas y en el que se utilizan diferentes recursos (financieros, humanos, etc.) para lograr unos objetivos. Un proyecto es de carácter temporal y pretende lograr un resultado puntual. En la elaboración del proyecto también es importante la cantidad de apoyo financiero que el solicitante recibe de otras fuentes (como, por ejemplo, recursos propios, patrocinadores, etc.).

Las propuestas deben ajustarse a los siguientes objetivos estratégicos:

  1. Reforzar y preservar la identidad nacional, lingüística y cultural de los eslovenos en todo el mundo,
  2. Interconexión, integración intergeneracional e integración de la comunidad con la República de Eslovenia,
  3. Mantener las estructuras y actividades de los eslovenos en todo el mundo,
  4. Actividades y creación de redes en el ámbito de la juventud y para la juventud o en el ámbito de la economía, la ciencia o la educación.

A la hora de diseñar la convocatoria, prestaremos especial atención a las propuestas que apoyen directamente: el aprendizaje de la lengua eslovena, la juventud y la cooperación económica.

Las propuestas e ideas pueden enviarse a info@eslovenia.co antes del 31 de octubre de 2022.

Solicitamos utilizar exclusivamente la metodología del marco lógico (utilizando la matriz del marco lógico) a la hora de diseñar su propuesta de proyecto.

Esperamos recibir sus contribuciones. Gracias de antemano por su participación activa.

Secretaría de la Asociación.

 

OBVESTILO: Pred vstopom v Kolumbijo je obvezno, da izpolnite spletni obrazec Check-Mig

Tukaj
X
error: Contenido protegido